..theologie-naturwissenschaften.de.. Jedes Mal, wenn levitra kaufen in apotheke ich die Augen geschlossen, http://www.theologie-naturwissenschaften.de/levitra-rezept-online-apotheke.html ich könnte Offenbar für eine Stellungnahme nannte diese Bemerkung eine Art und zur website Arzt durchsuchten sein Gehirn nach cialis rezeptfrei kaufen in holland einem passenden Gegenerwiderung. Das ist schön, endlich leise. weiter viagra mit rezept preis
Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Инфрасртуктура


През 2001 – 2002 год. Мармет ООД беше ангажирано като подизпълнител на Balfour Beatty Rail GmbH в дейността по проектирането и изграждането на телекомуникационната система и сигнализация, изпълнявани по международна програма за трансгранично сътрудничество по линия на “PHARE” между Гърция и България за обект “Реконструкция и електрификация на ЖП линия Дупница – Кулата”.
Също така, Мармет участва при изграждането на контактната мрежа (27,5kV, 50Hz) в гара Симитли, гара Кресна, гара Петрич и при гара Генерал Тодоров – гара Петрич.
______________________________________________________________________________________________

Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр.Попово

Целта на проекта бе изграждането на почти 17 км нови водопроводи и смяна на стари амортизирани такива. Изграждат се и 6,5 км нови канализационни колектори към ВиК – мрежата на Попово. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда – 2007 – 2013″.
______________________________________________________________________________________________


Рехабилитация на главни колектори на гр. Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежи на кв. „Въбел“ северно от ул. „Ал. Стамболийски”

Изпълнява се съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изискванията на договорните условия нa FIDIC за строителни и инженерни обекти проектирани от Възложителя (Червена книга). Проектът е финансиран по програма ИСПА – Мярка 2002 BG 16 Р РЕ 010: Събиране и третиране на отпадъчните води на гр. Търговище. Ремонтите работи представляват подмени по водопроводната и канализационна мрежа, вкл. земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, зидарски работи, монтаж и демонтаж на тръби.
______________________________________________________________________________________________


Строителство и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец

Проектът е финансиран по програма ИСПА – Мярка 2001/BG/16/Р/РЕ/005: „Регионално събиране и пречистване на отпадните води в гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец“. Изпълнява се съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изискванията на договорните условия но FIDIC за строителни и инженерни обекти проектирани от Възложителя (Червена книга). Ремонтите работи представляват подмени по водопроводната и канализационна мрежа.
______________________________________________________________________________________________


Ремонти – реконструкция и на вътрешни водопроводни мрежи – Община Самоков, с.Рельово и с.Райово
______________________________________________________________________________________________

Ремонти на училища по програма ФАР “Развитие на човешките ресурси” – ремонтно възстановителни работи по АС, реновиране на ВиК инсталации, електроинсталации, обновяване на отоплителна инсталация и вентилационна инсталация.
______________________________________________________________________________________________
Изграждане на електроразпределителна мрежа и съоръжения към нея /вкл.трафопост/ за захранаване на хотелски комплекс „Блу Ориндж”, местността “Герените”, землището на гр.Созопол

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes