Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Телекомуникации

През 2004г. Мармет ООД стартира своята работа по предоставянето на услуги, касаещи развитието на 2G и 3G мрежата на Глобул на територията на България.


Към момента Мармет ООД е ангажирано многократно като изпълнител или подизпълнител за услуги, вкл.:
• вътрешни и външни монтажи по изграждането на Базови предавателни станции, вкл. Радио базови станции;
• монтаж на оборудване и материали за Микровълнови линии – MW Links;
• оглед и оценка на обекти, проектиране, строителни работи, монтаж на оборудване, софтуерно оживяване и приемане на 3G обекти – Node B, RNC and M 2000 Server;
• СМР по изграждане на сайтове тип „Грийнфийлд”, състоящи се от защитено помещение за телекомуникационно оборудване, кула (42м, 54м, т.н.) захранвани от дизелови генератори;
• СМР по изграждане на мобилни сайтове, състоящи се от защитено помещение за телекомуникационно оборудване, кула (24м, 30м, т.н.), захранвани от дизелови генератори;
• СМР по изграждане на покривни сайтове, състоящи се от защитено помещение за телекомуникационно оборудване/ стая и мачти;
• услуги по придобиване на права за обекти;
• дейности, свързани с легализиране на новоизградените обекти.
______________________________________________________________________________________________

През 2003 г. Мармет ООД сключи договор с локалното представителство на концерна Siemens по изграждането на национална подземната оптична мрежа на Мобилтел ЕАД, която ще свързва по-големите градове в страната.
Към момента строителството продължава, а общата дължина на трасето предвижда да надхвърли 1500 километра.
Дейностите, осъществявани от Мармет ООД по проекта, включват както проектиране и съгласуване, така и строителство на самата мрежа, в това число: изкопни и възстановителни работи, монтаж на HDPE тръби, издухване на оптичния кабел, сплайсване, станционно окабеляване, монтаж на ODF и терминиране, измервания.
От началото на 2005г. Мармет ООД е и изпълнител по поддръжката на пасивното оборудване на вече изградената оптична мрежа.
______________________________________________________________________________________________

През 2007-2008 МАРМЕТ ООД участва успешно в изпълнението на обект: “Проектиране и строителство, включващо доставка и монтаж на кабели, съоръжения и технологично оборудване и въвеждане в експлоатация на осигурителната и телекомуникационна техника в железопътния участък Веринско – Костенец”, с Клиент НК „Железопътна Инфраструктура”.
Работите, изпълнени от Мармет ООД, включваха изграждането на общо 27000м оптична кабелна линия /въздушна и подземна/, подмяна на меден кабел 1500м, монтаж на телекомуникационно и мултиплексно оборудване, осигуряване на токозахранване, ремонт и климатизация на помещения.
При реализацията на строителството по обекта Мармет ползва собствено специализирано оборудване за работа по железопътната инфраструктура.
______________________________________________________________________________________________

През 2008г. Мармет ООД сключи договор за подизпълнител по проект: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Модернизация на тягова подстанция Волуяк и изграждане на телеуправление SCADA І-ва линия”, с Клиент НК „Железопътна Инфраструктура”.

Обхватът на дейностите, изпълнявани от Мармет ООД, включва както следва:
• пълно обследване и изготвяне на доклад-анализ на съществуващото техническо състояние на съоръженията;
• изготвяне работен проект за модернизация и обновяване на съоръжения;
• изготвяне на Работен проект за телекомуникационни системи и система SCADA;
• извършване на строителни и монтажни работи;
• доставка и монтаж на комуникацоинно оборудване;
• окачване на оптичен кабел по стълбовете за контактна мрежа от Драгоман до Калотина-запад — граница.
• геодезическо заснемане на изпълненото строителство.
______________________________________________________________________________________________

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes