Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Орган за контрол

БДС, EN ISO/IEC 17020:2005 – Орган за контрол вид „С“, сертификат и заповед за акредитация

ozk_1_1 ozk_2_1 ozk_3_1 ozk_4_1 ozk_5_1

Органът за контрол от вид „С“ е създаден през 2003 година като независима единица към МАРМЕТ АД. Той притежава Сертификат по БДС, EN ISO/IEC 17020:2005, издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛНА AГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ”.
Сертификацията покрива пълния обхват на дейности по контрол на електрически уредби и съоръжения, както следва:

Електрически уредби и съоражения до 1000V:
• съпротивление на изолацията;
• импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;
• прекъсвачи на защитно изключване (Fi – прекъсвачи);
• съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

Съобщителни кабелни линии за селищна и междуселищна телефонна мрежа:
• съпротивление на изолацията;
• електрическо съпротивление;
• съпротивление на асиметрия;
• линейно затихване;
• работен капацитет
• преходно и общо затихване, затихване в близкия край, затихване в далечния край;
• херметичност.

Оптични кабелни линни:
• внесено затихване в нееднородности;
• общо затихване;
• затихване от обратно отражение;
• дължина.

Заявка за извършване на контрол може да изтеглите от ТУК .
В случай, че заявката бъде регистрирана, на клиента се предоставя „Споразумение за конфиденциалност”.

Органът за контрол има утвърдени процедури за управление на жалби и възражения, които са достъпни за заинтересованите страни при поискване, което може да бъде отправено на адрес: гр.София 1712, ж.к.“Младост 3″, бл.327, вх.4, ет.1, ап.101.

Органът за контрол издава технически сертификати, удостоверяващи състоянието на изпитваните съоръжения и тяхната годност за експлоатация. Тези сертификати съставляват част от документацията, необходима за пускане в експлоатация на електрически съоръжения, уредби или стопански обекти.

Ангажиментите на висшето ръководство са декларирани в политиката по качеството.
Декларация за политика по качество:

pr25_1 pr25_2

Работата на Органа за контрол е обезпечена с изпитвателна мобилна лаборатория и съвременна измервателна апаратура.

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes