Телекомуникации и инфрастуктурни проекти

Политика по антикорупция

Какво е корупция?

“Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Политика по антикорупция

Основно изискване в “МАРМЕТ” АД е задължението на всички наши служители и работници, на всички нива, да се придържат към принципите за коректност и морал, точното спазване на законите на РБ и борба с корупцията, както в контактите си с клиенти и партньори, така и с всички институции в страната при личните си и служебни взаимоотношения.
Антикорупционната политика се прилага за всеки служител на “МАРМЕТ” АД, в това число на висши ръководни постове и финансови служители. Изискването за докладване на тази политика е приложимо също за изпълнители и доставчици на “МАРМЕТ” АД.

anticor_bg_1_0001 anticor_bg_1_0002

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes